Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Google+ Official Page Rss Feed

Sinhala News

Entertainment

Sports News

Miscellaneous

TRENDING

uÕ=‍,g fmr wjuÕ=‍,la fjkak .syska wkQ kufhka fíreKq yeá

,nk i;sfha újdy ùug kshñ;j isá hqj,la .uka l< fudag¾ r:hla ud¾.fhka bj;g mek wk;=rg ,laù ;sfnkjd'' Bfha rd;sfha isÿjQ fï wk;=frka fudag¾ r:hg oeä ydks isÿj we;s w;r tys .uka .;a hqj<g iq¿ ;=jd, isÿj ;snQ njhs jd¾;d jqfKa''

jõkshdj m%foaYfha mÈxÑ fï hqj, fld<U m%foaYfha cdhdrEm f.k kej; tñka isáh§ fï wjdikdjka; brKug uqyqK § ;snqKd''
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

© 2011-2016 Gossip9Lanka.co.uk

Join with Us

Latest Gallery

Video Gallery

A R C H I V E

Political News

Around the World

L A T E S T C O M M E N T S

S T A T S