Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Google+ Official Page Rss Feed

Sinhala News

Entertainment

Sports News

Miscellaneous

TRENDING

f,dju lïmdl, iqkdñhg wog jir 10hs - ùäfhda

óg jir 10lg fmr tkï 2004 jif¾ foieïn¾ ui 26jk Èk f,djla lïmdjg m;alrñka fkdis;+ fudfyd;l isÿjQ iqkdñ jHikfhka Ôú; 228"000la muK wmg wysñjqkd'

tu Èkh isysm;a lrñka wo Èkfha .=KdkqiaurK /ila ixúOdkh fldg ;sfnkjd' tu ixfõ§ iqkdñ jHhikfha u;lhkaf.ka ì|la my;ska''

fujka úm;la kej;;a lsisodl isÿfkdfõjdhs wfma tlu m%d¾:khhs''

© 2011-2016 Gossip9Lanka.co.uk

Join with Us

Latest Gallery

Video Gallery

A R C H I V E

Political News

Around the World

L A T E S T C O M M E N T S

S T A T S