Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Google+ Official Page Rss Feed

S I N H A L A N E W S

Other Gossips

Sports News

Bollywood

Miscellaneous

TRENDING

Political News

,laI 48la jákd úials fnda;,fha ryi fukak

iafldÜ,ka;fha iud.ula úiska jir 50la muK merKs úials fnda;,a lSmhla miq.shod fj<om,g ksl=;a lrkq ,enqjd' fïjd 1963 jif¾ isg moï fldg we;s w;r tys tla fnda;,hl ñ, remsh,a ,laI 48lg wdikak jkjd'

David Stewart keue;s mqoa.,hd fuu mSmam miq.sh jir 50 mqrdu /ln,df.k we;s w;r fuu mSmam j,ska fmrd.;a úials fnda;,a 131 fï jk úg wf,ú lrkakg lghq;= fhdod we;af;a Balvenie Fifty kdufhks'

fuu mSmamj, b`.=re" idÈlald" úh,s m<;=re yd rgb¢ we;=¿ úials ksIamdokh lsÍfï wuqo%jH wka;¾.; jk w;r uq¿ weußldkq fj<| fmdf<au úl=Kkafka Balvenie Fifty úials fnda;,a 15 la jeks b;d iSñ; m%udKhls'
© 2011-2015 Gossip 9 Lanka

J O I N W I T H U S

LA T E S T G A L L E R Y

Video Gallery

A R C H I V E

E N T E R T A I N M E N T

Tech

Around the World

L A T E S T C O M M E N T S

S T A T S