Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Google+ Official Page Rss Feed

Sinhala News

Entertainment

Sports News

Miscellaneous

TRENDING

,laI 48la jákd úials fnda;,fha ryi fukak

iafldÜ,ka;fha iud.ula úiska jir 50la muK merKs úials fnda;,a lSmhla miq.shod fj<om,g ksl=;a lrkq ,enqjd' fïjd 1963 jif¾ isg moï fldg we;s w;r tys tla fnda;,hl ñ, remsh,a ,laI 48lg wdikak jkjd'

David Stewart keue;s mqoa.,hd fuu mSmam miq.sh jir 50 mqrdu /ln,df.k we;s w;r fuu mSmam j,ska fmrd.;a úials fnda;,a 131 fï jk úg wf,ú lrkakg lghq;= fhdod we;af;a Balvenie Fifty kdufhks'

fuu mSmamj, b`.=re" idÈlald" úh,s m<;=re yd rgb¢ we;=¿ úials ksIamdokh lsÍfï wuqo%jH wka;¾.; jk w;r uq¿ weußldkq fj<| fmdf<au úl=Kkafka Balvenie Fifty úials fnda;,a 15 la jeks b;d iSñ; m%udKhls'
© 2011-2016 Gossip9Lanka.co.uk

Join with Us

Latest Gallery

Video Gallery

A R C H I V E

Political News

Around the World

L A T E S T C O M M E N T S

S T A T S